logo

2019 王宗斌 長相廝守

王宗斌 長相廝守

F9 1/125 ISO100 EV0

遠處,群山連亙,雲遮霧繞,是大海被狂風捲起的雪浪,近處,蒼翠峭拔,嵯峨黛綠,一蓬蓬老葉子綠的照舊,二棵枯樹亭亭向上,樹幹挺拔,然已年邁不再吐綠,以雲當葉,以露為花,無牽無掛,相互扶持到天荒。